FORGOT YOUR DETAILS?

Услуги за гражданите

Юридически услуги за физически лица

lawyers-in-delhiПроцесуално представителство по граждански, наказателни и административни дела.

Завеждане и водене на:

 • Дело за развод;
 • Дело за развод с молба и споразумение по взаимно съгласие;
 • Дело за смяна на име / имена;
 • Изпълнително дело;
 • Дело за неизплатени трудови възнаграждения (заплати);
 • Дело за възстановяване и защита на нарушено владение;
 • Вещно-правно дело за възстановяване, придобиване, и установяване на право на собственост на имот;
 • Облигационно дело;
 • Дело за упражняване на родителски права, издръжка на непълнолетни деца, режим на лични контакти с другия родител;
 • Дело за издръжка;
 • Дело за промяна в размера на присъдена издръжка;
 • Отказ от наследство;
 • Други дела от гражданско-правен характер.

Обжалване на:

 • Индивидуални административни актове;
 • Наказателни постановления;
 • Първоинстанционни решения по дела;
 • Други.

Изготвяне на:

 • Молби
 • Жалби;
 • Пълномощни;
 • Декларации;
 • Договори.
 • Цялостна услуга при придобиване на имот: включва консултация за най-подходящият начин на придобиване (покупко-продажба, дарение, завещание и т.н.), изготвяне на списък с всички необходими документи, подготовка на нотариален акт и прилежаща документация, придружаване по време на изповядване на сделката при нотариус;
 • Консултации по различни казуси.

ONLINE АДВОКАТ

  Изберете услуга (задължително)

  Безспорно консултацията с адвокат е със сигурност най-търсената услуга в моята кантора, а вероятно и въобще в юридическата професия. Най-общо тя има за цел да разясни правата и задълженията на гражданите в конкретен казус, както и да посочи възможностите пред конкретното лице в дадената хипотеза. От изключителна важност за по-високото качество на тази услуга е първоначалната информация, която клиента предоставя. Колкото по-ясно е поставен казуса, колкото повече информация, предостави клиента, толкова по-ясно е и на адвоката, който отговаря, какво точно се иска от него като информация. Поради това често се налага, след като поставите Вашият казус, адвоката да се свърже с Вас допълнително, за да поиска повече информация. Колкото повече информация дадете (разбира се относима към казуса), толкова по-голяма е вероятността да получите отговор на въпросите си без да се налага да се свържем отново с Вас с цел набавяне на повече информация.

  От своя страна клиентите са най-притеснени да се възползват от тази адвокатска услуга, защото често се притесняват от това колко ще им струва услугата. В адвокатска кантора Веселин Пенчев цената на online консултацията е твърда и не зависи от сложността на поставения въпрос. Единствено и само Ваш ангажимент е да предоставите цялата нужна информация чрез платформата “online адвокат”. ЦЕНАТА НА УСЛУГА Е 20лв., а заплащането й става по банков път на посочената най-долу банкова сметка. ВАЖНО! Необходимо е запитването си да посочите и данни за лицето, извършило плащането за услуга или сканиран документ за плащане, за да можем да свържем банковия превод с Вашето запитване.

  Цена: 20 лева
  Плащане: Превод по банкова сметка
  IBAN: BG42STSA93000011240179
  При банка: ДСК АД

  Съдружник 1/ Едноличен собственик:

  Съдружник 2:

  Съдружник 3:

  Съдружник 4:

  Съдружник 5:

  Управител 1

  Управител 2

  Управител 3

  Пред всеки стартиращ свой собствен бизнес (за пръв или пореден път) стой задачата да регистрира търговско дружество, което да осъществява бъдещата стопанска инициатива. Адвокатска кантора "Веселин Пенчев" има богат опит в учредяването и регистрацията на търговски дружества, който е от помощ на клиентите ни.

  Услугата включва: изготвяне на всички необходими документи за учредяването и регистрацията на търговското дружество, заплащане на всички необходими държавни такси, вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, както и изготвяне на печат.

  За сметка на клиента са: разходите за нотариална заверка на документи, таксите на банките за откриване, преобразуване или закриване на набирателна сметка, пощенски и куриерски услуги (в случай, че са необходими такива). Ангажимент на клиента е да внесе и първоначалния капитал в банката.

  КАК ПРОТИЧА УСЛУГАТА:

  След като предоставите цялата необходима информация посредством интуитивната вируална платформа и преведете цената на услугата по банков път на посочената по-долу банкова сметка, ние ще изготвим всички необходими документи, които ще Ви изпратим обратно по имейл или можете да получите лично в кантората. След това е необходимо документите да бъдат подписани от съответните лица, а част от документите трябва да бъдат подписани пред нотариус. След като се подпишат документите, следва внасяне на капитала в набирателна сметка на дружеството, която може да откриете във всяка търговска банка по Ваш избор. След това така подписаните документи, заедно с вносната бележка за внесения капитал трябва да бъдат предоставени отново в кантората, за да бъдат извършени действията по вписване пред Търговския регистър към Агенцията по вписванията. След като бъде вписано дружеството, ще получите информация за извършено вписване и за Единния идентификационен код (ЕИК) на дружеството. Ще получите и печат, който ще Ви е необходим да се разпореждате с внесения капитал в банката, както и за дейността на дружеството в последствие. Така дружеството вече е вписано и може да започне дейността си.

  Цена: ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ (ЕТ)– 180лв.
  Цена: ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ (ООД, ЕООД) – 390 лв.
  Цена: АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО (АД) - 790 лв.
  Цена: ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА– в зависимост от вида на промените
  Плащане: Превод по банкова сметка
  IBAN: BG42STSA93000011240179
  При банка: ДСК АД

  В случай, че срещу Вас има заведено гражданско дело или повдигнато обвинение от прокуратурата, Вие можете да изпратите информацията, с която разполагате в това число и всички получени от Вас документи от съда, след което да обсъдим заедно последващите действия и бъдещото процесуално представителство пред съда. Цената на услугата е в зависимост от вида на делото, както и от материалния интерес, съгласно Тарифата за минималния размер на адвокатските възнаграждения на Висшия адвокатски съвет.

  В случай, че желаете да образувате гражданско дело, то можете да опишете вашия случай, както и да прикрепите всички документи, с който разполагате и мисли, че са съотносими към делото. След като прегледаме документите, ще обсъдим допълнително какво друго е необходимо и ще предприемем по-нататъчни действия по образуване на делото.

  ВАЖНО! Във всички случаи на представителство по дело е необходимо упълномощаване с изрично писмено пълномощно. То ще ви бъде изпратено и ще получите указания как да го подпишете и изпратите обратно по поща или куриер.

  Цена: Според тарифа за адвокатските възнаграждения
  Плащане: Превод по банкова сметка
  IBAN: BG42STSA93000011240179
  При банка: ДСК АД

  ЗАПАЗЕТЕ ЧАС!

  Резервирайте удобен за Вас час за консултация или друга юридиеска услуга:

  Loading...

  НАГОРЕ