FORGOT YOUR DETAILS?

ТАРИФА*

ЗА АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ОТ АДВОКАТСКА КАНТОРА - АДВОКАТ ВЕСЕЛИН ПЕНЧЕВ

I. ТЪРГОВСКОПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ

1. УЧРЕДЯВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ В ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

1.1. ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ (ЕТ)– 180лв.

Услугата включва:

 • Изготвяне на всички необходими документи за регистрацията, съгласно Търговския закон;
 • Попълване и подаване на заявления пред Търговския регистър към АВ;
 • Държавна такса за регистрация ;
 • Държавна такса за запазване на име;
 • Внасяне на всички необходими държавни такси;

1.2. ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ (ООД, ЕООД) – 390 лв.

Услугата включва:

 • Изготвяне на всички необходими документи за регистрацията, съгласно Търговския закон;
 • Попълване и подаване на заявления пред Търговския регистър към Агенцията по Вписванията;
 • Държавна такса за регистрация;
 • Държавна такса за запазване на име;
 • Държавна такса за издаване на удостоверение за актуално състояние;
 • Внасяне на всички дължими държавни такси;
 • Получаване на удостоверение за актуално състояние.

1.3. АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО (АД) 790 лв.

Услугата включва:

 • Изготвяне на всички необходими документи за регистрацията, съгласно Търговския закон
 • Попълване и подаване на заявления пред Търговския регистър към Агенцията по Вписванията;
 • Държавна такса за регистрация;
 • Държавна такса за запазване на име;
 • Държавна такса за издаване на удостоверение за актуално състояние;
 • Внасяне на всички дължими държавни такси;
 • Получаване на удостоверение за актуално състояние.

2. ВПИСВАНЕ НА ПРОМЕНИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА – по договаряне в зависимост от вида на промените (между 30% и 60% от цената за учредяване и регистрация)

3. ТЕКУЩА ПРАВНА ПОМОЩ ПО ДОГОВОР С ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ – 400лв.

Услугата включва:

 • Консултации във връзка с цялостната търговска дейност на дружеството;
 • Консултации във връзка с трудови правоотношения;
 • Вписване на промени в Търговския регистър на дружеството;
 • Подготвяне на договори;
 • Други специфични за дружеството юридически консултации по договорка.

II. ПРОЦЕСУАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПО ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

1. За процесуално представителство по дела с определен интерес, възнагражденията са следните:

 • При интерес до 1000лв – 300лв.
 • При интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7% за горницата над 1000 лв.
 • При интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. +5% за горницата над 5000 лв.
 • При интерес над 10 000 лв – 830 лв. + 3% от горницата над 10 000 лв.

2. За процесуално представителство, защита и съдействие в производства за обезпечение на бъдещ иск, в производства по заповед за изпълнение възнаграждението се определя по правилата на точка 1-ва на базата на половината от стойността на претендираните суми.

3. За отмяна на уволнение или за възстановяване на работа – размера на минималната работна заплата, а за други искове по КТ – 200 лв.

4. За прекратяване на брак по исков ред – 600 лв., а по развод за взаимно съгласие – 400 лв.

5. За бащинство и оспорване на бащинство – 500 лв.

6. За други неоцеяеми искове – 300 лв.

7. За охранителни производства и производства по обезпечение на доказателства – 300 лв.

8. По дела в качеството на повереник на ответник по дела за издръжка – 300 лв.

9. При защита по дела с повече от две заседания се заплаща допълнително 100 лв. за всяко следващо заседание

10. По изпълнителни дела:

 • За образуване – 200 лв.
 • За представителство, защита и съдействие на страните по изпълнително дело – ½ от възнагражденията по т.1
 • Други изпълнителни действия – 200 лв.

11. За обжалване действия на ЧСИ, нотариус, откази за вписване в Агенция по вписвания и др. регистри – 200 лв.

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

1. За защита на подсъдимия, частния обвинител или частния тъжител възнаграждението е:

 • По дела, при които за престъплението се предвижда наказание пробация или глоба – 400 лв.
 • По дела, при които за престъплението се предвижда наказание до 5 години лишаване от свобода – 500 лв.
 • По дела, при които за престъплението се предвижда наказание до 10 години лишаване от свобода – 800 лв.
 • По дела, при които за престъплението се предвижда наказание до 15 години лишаване от свобода – 1500 лв.
 • По дела, при които за престъплението се предвижда наказание над 15 години лишаване от свобода – 2000 лв.
 • При споразумение, когато адвоката не е участвал в наказателното производство – 400 лв.
 • За явяване пред съда по мерки за процесуална принуда – 400 лв.

2. Когато съдебното заседание продължи повече от 1 ден, допълнителното възнаграждение за всеки ден е по 100 лв.

3. За изготвяне на жалба срещу наказателно постановление с глоба до 1000лв. без явяване пред съда – 50 лв. За по-високи глоби и други наказания - по договаряне

IV. ДРУГИ

1. Изготвяне на пълномощно, съгласие за напускане на страната от родител – 15 лв.

2. Почасова консултантска дейност – 60 лв./час

3. Изготвяне на нотариални покани, молби за опрощаване на дължими суми – 50 лв.

4. За устен съвет и справка в съдебни и административни места и др. – 20 лв.

5. Изготвяне на нотариални актове – въз основа на материалния интерес съобразно тарифата по глава II чл.1

 За всички неуредени възнаграждения за услуги се прилага Наредба №1 /09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет.

 

НАГОРЕ